Information om GDPR

Varje gång du tar kontakt med oss för att boka en tid registrerar vi dina personuppgifter. Vi behöver dem för att kunna ge dig en god och trygg vård. Personuppgifterna använder vi även för kvalitets- och verksamhetsuppföljning. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Limhamns Kvinnoklinik    Limhamns Kvinnoklinik

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att föra en patientjournal för varje patient. Journalen innehåller personuppgifter såsom exempelvis personnummer, namn, adress, telefon, uppgifter om vilka datum du varit här hos oss, information om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått. En del av personuppgifterna rapporteras till nationella hälsodataregister.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

I Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen finns tydliga regler för hur vi ska spara och gallra ut dina personuppgifter. Exempelvis ska personuppgifter i en patientjournal sparas minst 10 år.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Hälso- och sjukvårdslagen anger sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsa och annan personlig information. Vi lämnar därför inte ut dina uppgifter till någon förutom i de fall vi fått ett uttryckligt samtycke av dig, eller då vi har skyldighet enligt lagar och föreskrifter.

Vi kan dock använda leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning, enligt skrivna avtal med oss och våra instruktioner. De har ingen rätt att använda uppgifterna på något annat vis än det som anges i denna information.

Vilka rättigheter har du?

Du kan ta del av dina personuppgifter som finns hos oss
Du har alltid rätt att ta del av den information som finns i din patientjournal, genom att exempelvis begära ut en kopia. Du har också rätt att få veta vem som läst din journal, samt få veta vilka register dina personuppgifter finns med i.

Du kan få dina personuppgifter rättade eller raderade
Om du tycker att något i din patientjournal är oriktigt har du rätt att få detta infört i din journal. Om du vill få en uppgift raderad i din journal ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Du kan lämna klagomål
Du har rätt att framföra klagomål angående hur vi behandlar dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen www.datainspektionen.se

Har du frågor eller vill använda dina rättigheter?

Nordic IVF är personuppgiftsansvarig och du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill använda någon av dina rättigheter som nämns ovan. Ring oss på 040-15 00 60.